پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

متقاضيان محترم گواهي پايان ساختمان يا گواهي عدم خلاف: 

گردش کار گواهي هاي فوق را به شرح ذيل به آگاهي مي رساند:

1- تکميل فرم درخواست و ارائه آن همراه مدارک لازم به قسمت تشکيل پرونده.

  2- در صورتي که بنا نوساز باشد در مرحله درخواست بايستي گزارش مهندس ناظر نيز ارائه گردد و در هنگام تهيه پيش نويس به شرطي که درخواست اخذ پايان کار باشد ارائه برگ پايان ساختمان نيز از مهندس ناظر الزامي است.

3- تکميل مدارک و ثبت درخواست در سيستم مکانيزه و ارائه نوبت بازديد، در اين مرحله،شماره کامپيوتري (در صورتيکه اولين مراجعه براي آن ملک باشد) توسط کاربر تشکيل پرونده به متقاضي داده مي شود.

4- بازديد و گزارش از ملک توسط مامور بازديد.

5- در صورتي که بناي ملک داراي خلاف نباشد ارسال پرونده به قسمت طرح تفصيلي و بروکف.

5-1- در صورت مشاهده تخلف در ملک مراحل بررسي خلاف بايستي طي گردد

6- اظهار نظر طرح تفصيلي و بر و کف، انجام استعلامات ضروري.

7- ارسال پرونده به قسمت محاسبه عوارض.

8- در صورتي که ملک بدهي داشته باشد يا عوارض تعلق بگيرد عوارض مربوطه اعلام مي گردد.

9- پرداخت عوارض اعلامي توسط متقاضي.

10- اعلام وصول عوارض و تهيه پيش نويس توسط کاربر مربوطه

11- تائيد پيش نويس توسط مسئولين(رئيس طرح تفصيلي و بروکف-رئيس نظارت فني-معاون شهرسازي و معماري و يا شهردار منطقه)

12- صدور گواهي يا پايان ساختماني .

 

مراحل گردش کار پرونده های دارای خلاف

1- تشکیل پرونده و ثبت درخواست

2- بازدید و گزارش و ذکر موارد تخلف

3- اخذ نظریه طرح تفصیلی و بروکف    3-1- انجام استعلامات احتمالی

4-ارسال پرونده به قسمت بررسی خلاف

5-در صورت عدم تائید خلاف گزارش شده توسط مامور بازدید پرونده به جریان عادی موارد بدون خلاف باز می گردد.

6- در صورت تائید خلاف گزارش شده ابتدا ضمن اخطار جهت رفع خلاف، موارد خلاف به آگاهی متقاضی رسیده و پرونده به قسمت طرح تفصیلی و بروکف ارسال می گردد.

7- پس از تائید خلاف نوع کمیسیون رسیدگی کننده تعیین می گردد.

8- ارسال به کمیسیون مربوطه (ماده صد)

8-1- اخذ رای بدون کمیسیون ماده صد و ابلاغ آن به متقاضی

8-1-1- عدم اعتراض مالک و اجرای رای(ادامه بند 9)

8-1-2- اعتراض مالک و یا احدی از ذینفعان قانونی ملک و یا شهرداری به رای صادره بدوی

8-1-3- بررسی و ارسال مجدد پرونده به کمیسیونهای ماده صد 8-1-4-صدور رای قطعی 8-1-5- ابلاغ قانونی رای به متقاضی و ذینفعان احتمالی        

  8-1-6- اجرای رای (ادامه بند 9)

9- اعلام جرائم و عوارض

10- پرداخت عوارض توسط متقاضی

11- بازدید نهایی و تائید اجرای رای

12- اعلام وصول تهیه پیش نویس پایان ساختمان و یا گواهی عدم خلاف

13- تائید مسئولین مربوطه (رئیس طرح تفصیلی و بروکف- رئیس نظارت فنی- معاون شهرسازی و معماری و شهردار منطقه)

14- صدور پایان یا گواهی مورد درخواست

 

 

مدارک مورد نیاز صدور گواهی

گواهی (پایان ساختمان، تمدید پایان کار ساختمان، عدم خلاف، پایان کار آپارتمانی، صدور مجدد پایان کار)

      مدارک لازم

حضور احدی از مالکین یا وکیل قانونی ایشان همراه مدارک ذیل الزامی است.

1- اصل و فتوکپی سند مالکیت

2- اصل و فتوکپی شناسنامه مالک

3- اصل و فتوکپی وکالتنامه محضری

4- اصل و فتوکپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری

5- اصل و فتوکپی صورت مجلس و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها

6- اصل و فتوکپی انحصار وراثت (در صورتی که مالک فوت شده باشد)

توجه: گواهی عدم خلاف و پایان ساختمان پس از رویت مدارک مالکیت فقط به مالک یا وکیل قانونی او تحویل می گردد.

در صورتی بنای ملک تخلفی نداشته باشد و مدارک نیز تکمیل باشد گواهی عدم خلاف حداکثر در 7 روز و گواهی پایان ساختمان در 10 روز اداری بایستی صادر شود.


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0