پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

متقاضيان محترم پروانه های ساختمانی: 

گردش کار پروانه ساختمان را به شرح ذيل به آگاهي مي رساند:

1- تکميل فرم درخواست و ارائه آن همراه مدارک لازم به قسمت تشکيل پرونده.

2- تکميل مدارک و ثبت درخواست در سيستم مکانيزه و ارائه نوبت بازديد، در اين مرحله،شماره کامپيوتري (در صورتيکه اولين مراجعه براي آن ملک باشد) توسط کاربر تشکيل پرونده به متقاضي داده مي شود.

3- بازديد و گزارش از ملک توسط مامور بازديد.

4- در صورتي که بناي ملک داراي خلاف نباشد ارسال پرونده به قسمت طرح تفصيلي و بروکف.

4-1- در صورت مشاهده تخلف در ملک مراحل بررسي خلاف بايستي طي گردد

5- اظهار نظر طرح تفصيلي وبروکف، انجام استعلامات ضروري.

6- ارسال پرونده به قسمت نقشه.

7- بعد از تائید نقشه و ورود اطلاعات نقشه در سیستم مکانیزه .

8- ارسال پرونده به قسمت محاسبه عوارض.

9-عوارض متعلقه توسط سیستم محاسبه و اعلام می گردد.

10-پرداخت عوارض اعلامی توسط متقاضی

11- اعلام وصول عوارض و تهيه پيش نويس توسط کاربر مربوطه

12- تائيد پيش نويس توسط مسئولين(مسئول شهرسازی و معماری شهرداری، معاونت شهرداری منطقه و شهردار منطقه)

13-صدور پروانه ساختمانی در سایت شهرداری.

 

 

مراحل گردش کار پرونده های دارای خلاف

1- تشکیل پرونده و ثبت درخواست

2- بازدید و گزارش و ذکر موارد تخلف

3- اخذ نظریه طرح تفصیلی و بروکف    3-1- انجام استعلامات احتمالی

4-ارسال پرونده به قسمت بررسی خلاف

5-در صورت عدم تائید خلاف گزارش شده توسط مامور بازدید پرونده به جریان عادی موارد بدون خلاف باز می گردد.

6- در صورت تائید خلاف گزارش شده ابتدا ضمن اخطار جهت رفع خلاف، موارد خلاف به آگاهی متقاضی رسیده و پرونده به قسمت طرح تفصیلی و بروکف ارسال می گردد.

7- پس از تائید خلاف نوع کمیسیون رسیدگی کننده تعیین می گردد.

8- ارسال به کمیسیون مربوطه (ماده صد)

8-1- اخذ رای بدون کمیسیون ماده صد و ابلاغ آن به متقاضی

8-1-1- عدم اعتراض مالک و اجرای رای(ادامه بند 9)

8-1-2- اعتراض مالک و یا احدی از ذینفعان قانونی ملک و یا شهرداری به رای صادره بدوی 8-1-3- بررسی و ارسال مجدد پرونده به کمیسیونهای ماده صد 8-1-4-صدور رای قطعی 8-1-5- ابلاغ قانونی رای به متقاضی و ذینفعان احتمالی 8-1-6- اجرای رای (ادامه بند 9)

9- اعلام جرائم.

10- پرداخت جرائم توسط متقاضی.

11- بازدید نهایی و تائید اجرای رای.

12-تائید پیش نویس بلامانع شهرسازی توسط مسئولین.

13-ارسال به مرحله نقشه (درستور نقشه، تائید نقشه و ورود اطلاعات نقشه در سیستم مکانیزه).

14-اعلام و وصول عوارض

15- اعلام وصول تهیه پیش نویس پروانه های ساختمانی.

16- تائید مسئولین مربوطه (مسئول شهرسازی و معماری شهرداری، معاونت شهرداری و شهردار منطقه)

17- صدور پروانه ساختمانی مورد درخواست.

 

مدارک مورد نیاز صدور پروانه های ساختمانی

پروانه های ساختمانی (پروانه ساختمان، تخریب و نوسازی، اضافه اشکوب، تبدیل، تغییرات، تمدید پروانه و تغییر نقشه)

مدارک لازم

حضور احدی از مالکین یا وکیل قانونی ایشان همراه مدارک ذیل الزامی است.

1- اصل و فتوکپی سند مالکیت

2- اصل و فتوکپی شناسنامه مالک

3- اصل و فتوکپی وکالتنامه محضری

4- اصل و فتوکپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری

5- اصل و فتوکپی صورت مجلس و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها

6- اصل و فتوکپی انحصار وراثت (در صورتی که مالک فوت شده باشد)

 

توجه: پروانه های ساختمانی مورد درخواست پس از رویت مدارک مالکیت فقط به مالک یا وکیل قانونی او تحویل می گردد.

 


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0