پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ضــوابط كلي تهيـه نقشـه ساختمــاني

1. ضـوابط ارتفـاعي

1-1 ارتفاع هر طبقه در ساختمانهاي تجاري مسكوني به صورت مفيد در واحدهاي تجاري 20/4 و در واحدهاي مسكوني 70/2 متر ميباشد .

1-2 ارتفاع پيلوت در ساختمانهاي مسكوني به صورت مفيد 40/2 متر ميباشد .

1-3 ارتفاع زيرزمين از كف معبر 20/2 متر و عمق آن 30/1 متر ميباشد (بدون سقف).

1-4 حداكثر ارتفاع  ساختمانهاي يك طبقه با احتساب پيلوت وجانپناه 5/6 متر كه به ازاي هر طبقه بيشتر سه متر به آن اضافه ميگردد .

     تذكــر ‍: زيـرزميـن و پيلـوت جز تراكـم (زير بنـاي مجـاز) محســوب نميگـــردد .  

حداكثـر مساحت زيرزميـن معـادل زيربنـاي طبقه همكف ميبـاشد .

2- ضـوابط حيـاط خلـوت و نورگيـرها

2-1 حياط خلوتهايي كه براي تامين نور اتاقهاي اصلي باشد ميبايستي حداقل داراي 12 متر مربع به مساحت و حداقل 3 متر عرض باشد .

2-2 عرض حياط خلوت در زمين هاي با مساحت كمتر از 250 متر مربع دو متر است .

2-3 درموارديكه اتاقهاي اصلي از دو واحد مسكوني مستقل از يك حياط خلوت (نورگير)استفاده ميكنند  فاصله پنجره آنها نبايستي كمتر از 6 متر باشد .2-4 در موارديكه آشپزخانه دو واحد مسكوني مستقل از يك حياط خلوت (نورگير) استفاده ميكنند  فاصله پنجره آنها نبايستي كمتر از 4 متر باشد .

2-5 در صورتيكه مساحت حياط خلوت بيش از 20 متر مربع باشدحياط خلوت  جز تراكم محسوب ميشود .

2-6 در صورتيكه حياط خلوت شمالي با عرض بيش از 2 متر باشد و سطح آن بيش از 12 متر مربع باشد جز تراكم محسوب نميگردد .(براي زمين هاي جنوبي)

2-7 در بندهاي 2-5 و 2-6 رعايت خط تراكم مجاز (40%و 60%)الزامي است .

2-8 مساحت نورگير براي اتاقهاي اصلي در زمينهاي با مساحت كمتر از 250 متر مربع به 6 متر مربع و براي آشپزخانه 3 متر مربع خواهد بود .

2-9 مساحت نورگير براي اتاقهاي اصلي در زمينهاي با مساحت  250 متر مربع و بيشتر از 12 متر مربع و براي آشپزخانه 6 متر مربع خواهد بود .

2-10 ابعاد نورگير در مساحتهاي 12 مترمربع 4*3 متر در مساحتهاي 6 مترمربع 3*2 متر و در مساحتهاي 3 متر مربع 2*5/1 متر ميباشد .

3-ضـوابط پاركينـگ

3-1 مساحت پاركينگ هاي سر پوشيده درساختمانهاي ويلايي (حداكثردوطبقه و پيلوت ) 15 متر مربع و به ابعاد مفيد 5*3 متر ميباشد . 

3-2 مساحت پاركينگ در فضاهاي باز 5/37 متر مربع ميباشد .

3-3 به ازاي هر واحد مسكوني مستقل و يا ساختمانهاي دوبلكس تامين يك واحد پاركينگ الزامي است .

4- ضـوابط دستـرسي

4-1 از هر معبر فقط يك راه ورودي پاركينگ مجاز خواهد بودمگر آنكه طول بر پلاك بيش از 20 متر باشد.

4-2 در صورت استفاده كاملا ازيك جبهه بنابرين احداث وروديهاي تجاري تامين دسترسي اتومبيل به واحد مسكوني بايد در نظر گرفته شود.

5- سايـر ضـوابط

5-1 ارتفاع ديوار حياط 5/2تا3مترطراحي گردد.

5-2 حداقل عرض حياط از دو سوم طول آن كمتر نباشد.

5-3  دسترسي پلاك ازفضاهاي عمومي مجاز نميبا شد.(پاركها،پاركينگ و)

5-4  ارتفاع بالكن در ارتفاع كمتر از 20/4 متر مجاز نمي باشد.

5-5  عرض بالكن در كوچه هاي كمتراز12متر حداكثر40 سانتيمتر ودر كوچه هاي با عرض12تا80 سانتيمترخواهد بود.

5-6  مساحت هرواحدمسكوني حداقل 75مترمربع با احتساب مشاعات در آن طبقه (راه پله ،نورگير،بالكن)و ارتفاع آن با احتساب سقف 3متر خواهدبود.

5-7  در مجتمعهاي آپارتماني حداقل فاصله بين دوبلوك ازيك برابر برابرارتفاع ساختمان جنوبي كمتر نباشد.

5-8  درمجتمعهاي مسكوني با بيش از 10 واحد مسكوني بايد ارتباط افقي وعمودي متناسب با معلولان جسمي وحركتي پيش بيني گردد.

5-9  مجتمعهاي آپارتماني بجزتك بلوك به ازاي هر واحد آپارتماني با زير بناي كمتر از100متربه5/0 واحدوبه ازاي هر واحد آپارتمان با مساحت بيش     از100 متر مربع يك واحدپاركينگ تامين گردد.

5-10 مساحت هر پاركينگ در آپارتمانها 25 متر مربع با احتساب گردش در فضاي مسقف و5/37 واحد در فضاي باز پيش بيني گردد.

5-11 حداقل عرض ورودي پاركينگ براي حداكثر 25 واحدمسكوني 5متردر مجتمعهاي  آپارتماني تعيين مي گردد مگر اينكه پاركينگ داراي دو راه ورودي وخروجي جداگانه هر يك به عرض 5/3 مترباشد.

 

 

 

 

 

 


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0