پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ضـوابـط پـروانـه

 1. اين پروانه بر مبناي محل مشخص شده درنقشه وباكروكي 2000 :1 سازمان نقشه برداري كه توسط مالك تسليم وتائيد گرديده صادر شده وفقط براي ساختمان درمحل مذكور معتبر است وهرآينه معلوم گردد ساخت غيراز محل مشخص شده به شرح مذكور دراين پروانه ميباشد اين پروانه ازدرجه اعتبار ساقط وساختمان بمنزله ساختمان بدون پروانه تلقي ومشمول مقررات قانوني مربوط خواهد بود وكليه مقررات وتعهدات اين پروانه درباره هرشخصي كه ازهرطريق قانوني قائم مقام متقاضي اين پروانه ميگردد نيز جاري است .
 2. اين پروانه صرفا از لحاظ شهرسازي صادر شده وازنظر احرازمالكيت وهرنوع دعوي حقوقي وساير مراحل ديگر هيچگونه سنديتي نخواهد داشت ودرصورتي كه محل مورد تقاضا قبل از ساختمان دراجاره باشد صدور پروانه مجوز تخليه ملك نخواهد بود .
 3. هرگاه مشخصات تعيين شده درنقشه هاي مصوبه بامندرجات اين پروانه ازنقطه نظرجزئيات فني واجرائي تفاوت داشته باشد فقط مندرجات اين پروانه معتبر خواهد بود.
 4. اين پروانه ونقشه ارائه شده به شهرداري ويافتوكپي آنها بايد هميشه درمحل كارگاه دردسترس باشد .
 5. مالك مكلف است براي كندن آسفالت پياده رو يا سواره رووبمنظوركابل كشي ويا لوله كشي ويا نظير آن قبلا ازشهرداري پروانه دريافت ودرصورت برخورد باكابل برق لوله آب وگاز مراتب رابيدرنگ به سازمانهاي مربوطه اطلاع دهد بديهي است جبران هرگونه خساراتي كه براثر عمليات ساختماني به تاسيسات مذكور وارد شود بعهده مالك خواهد بود.
 6. درمدت عمليات ساختماني بايد پيش بيني هاي لازم از نظر ايمني كارگران وعابرين وساختمانها وتاسيسات مجاور توسط مالك بعمل آمده ومهندس ناظر مكلف است برنظارت بر حسن انجام عمليات است .
 7. هرگاه درحين عمليات ساختماني معلوم گردد كه ساختمان مورد پروانه درفاصله كمتر از 40 متري كابل فشار برق خطوط هوايي برق منطقه اي قرار گرفته است اين پروانه ازدرجه اعتبار ساقط بوده وفقط باارائه اجازه نامه از شركت برق منطقه مربوطه ادامه ساختمان مجاز خواهد بود .
 8. چنانچه معلوم شود كه ملك مورد تقاضا درمسيل قرار گرفته اين پروانه ازدرجه اعتبار ساقط بوده وفقط باارائه اجازه نامه لازم ازاداره املاك شهرداري ادامه عمليات ساختماني مجاز خواهد بود .
 9. مالك مكلف است قبل از شروع عمليات ساختماني كتبا تقاضاي تعيين بروكف نموده وبرمبناي گواهي صادره عمليات ساختماني راانجام دهد .

10-مالك مكلف ميباشد شروع عمليات ساختماني را كتبا به اطلاع مهندس ناظر رسانده ورسيد دريافت نمايد.

 1. چنانچه پروانه بمنظوراحداث بنا صادرشود ودرصورت وجود بناي قديمي قبل ازانجام عمليات ساختماني تخريب بنا زير نظر مهندس ناظر الزامي است.
 2. كليه عمليات اجرايي ساختمان بايد تحت نظر مهندس ناظر قيد شده درپروانه كه ازطرف مالك به شهرداري معرفي شده انجام گيرد وچنانچه ادامه نظارت براجراي ساختمان توسط مهندس ناظر معرفي شده بهر دليلي مقدور نباشد مالك ملزم به اخذ گواهي لازم ازايشان مبني بر انجام عمليات ساختماني طبق نقشه وضوابط پروانه واستحكام بنا تازمان نظارت ايشان وارائه آن به شهرداري ومعرفي مهندس ناظرجديد ميباشد وبديهي است تارسيدگي به عمليات انجام شده ومعرفي واخذ تعهد لازم توسط مهندس ناظر جديد ادامه كار به هيچ عنوان مجاز نميباشد وصدور گواهي پايان ساختمان توسط شهرداري منوط به ارائه تائيد به مهندس ناظر وبا مهندسين درصورت تغيير مهندس ناظر مبني بر اجراي ساختمان براساس نقشه وضوابط پروانه واستحكام بنا درزمان نظارت هريك ازمهندسين ناظر به شهرداري ميباشد.
 3. اگر مالك عمليات اجراي را بر طبق نقشه هاي مصوب شهرداري وپروانه صادره اجرا ننمايد پس ازاعلان  موارد خلاف توسط مهندس ناظر هرگونه تصميم گيري درمورد تخلفات بعهده شهرداري ميباشد .
 4. مالك مكلف است درهنگام پي كني وگود بداري كليه اقدامات ايمني را زير نظر مهندس ناظر بعمل آورد واگر دراثر سهل انگاري خساراتي به مالكين مجاور وارد شود ويا حادثه اي رخ دهد كليه مسوليتها متوجه مالك خواهد بود.
 5. مهندس ناظر مكلف است گزارش عمليات ساختماني رادرمراحل شروع عمليات اتمام فندانسيون اتمام سقف هرطبقه اتمام سفتكاري واتمام ساختمان به شهرداري برابر فرم تحويلي گزارش نمايدومالك مكلف است تكميل هريك از مراحل فوق رابه تائيد شهرداري رسانده وسپس مرحله بعدراشروع نمايد .
 6. مصالح ساختماني ومازاد آن وابزاركار ساختماني نبايد بيش از يك سوم گذرگاه عمومي رااشغال نمايد درموارديكه عمليات ساختماني ضرورت استفاده موقت بيش از يك سوم عرض پياده رورا ايجاب نمايد مالك مكلف است قبلا اجازه نامه لازم را ازشهرداري دريافت دارد .
 7. تعبيه پل هاي فرار يا اضطراري درواحد هاي مسكوني 6 طبقه وبالاتر ضروري است .
 8.  ناودانهاي ساختمان دربرگذرهاي عمومي بايد درداخل ساختمان تعبيه گردد وچاه فاضلاب نيز درداخل خانه حفر شود.
 9. كليه سطوح نمايان ساختمانهايي كه ازداخل معابرقابل مشاهده است اعم از نماي اصلي يا نماهاي جانبي نماي شهري محسوب شده لازم است بامصالح مرغوب وبه طرز مناسب وزيبا وهماهنگ نماسازي شود ودراين رابطه مصوبه 28/8/69 شورايعالي شهرسازي ومعماري ايران درباره ضوابط ومقررات نماي شهري لازم الاجرا است .
 10. صدور برگ عدم خلاف وپايانكار بدرخواست مالك همراه با ارائه گزارش عمليات صورت گرفته توسط مهندس ناظرمورد رسيدگي قرار گرفته واقدام لازم معمول گردد .
 11. مالك وناظر هردو موظفند بمنظور دريافت يك نسخه ازپروانه ساختمان درشهرداري حضور يافته وذيل رونوشت پروانه را جهت ضبط در پرونده امضاء نمايند.
 12. چنانچه مالك درمدت تعيين شده درپروانه براي اتمام عمليات ساختمان خود اقدام ننمايد درپايان مهلت مقرر ملزم به تمديد پروانه ويا اخذ پروانه جديد ميباشد درغيراينصورت پروانه قبلي فاقداعتبار قانوني ميباشد.

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0